Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i usługodawcą serwisu internetowego pod adresem www.komentatory.pl (Serwis) jest MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Marii Jaremy 6/18, 31-711 Kraków. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000626252, NIP: 6372198154, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych (Usługodawca). Dane kontaktowe: adres e- mail admin@komentatory.pl., tel. 668-947-708.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wykonywania usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu usługobiorcom funkcjonalności Serwisu, w szczególności możliwości przeglądania zamieszczanych w Serwisie treści, publikowania treści, komentowania treści, udostępniania treści.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Wymagania techniczne, jakie musi spełnić usługobiorca, aby usługi mogły być świadczone na jego rzecz, to posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. laptop), zdolnego do obsługi przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) umożliwiającej wyświetlanie zdjęć, filmów, animacji; posiadanie adresu i konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, przy czym udostępniane funkcjonalności mogą być ograniczone. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie oraz zalogowania do konta użytkownika.
 3. W przypadku rejestracji w Serwisie usługobiorca jest zobowiązany do podania danych wymaganych przez Usługodawcę. Dane powinny być zgodne z prawdą, a także aktualizowane w przypadku ich zmiany. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z przedmiotowym regulaminem oraz jego akceptacji.
 4. Konto użytkownika służy usługobiorcy do korzystania z funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla zarejestrowanych użytkowników oraz kontaktu z Serwisem.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w przypadku osób nie korzystających z rejestracji lub używających Serwisu bez zalogowania się do swojego konta. Usługobiorca wyraża zgodę na warunki wynikające z regulaminu, poprzez sam fakt korzystania z Serwisu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu.
 6. W przypadku usługobiorców dokonujących rejestracji w Serwisie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji usługobiorcy w Serwisie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez usługobiorcę w każdym czasie poprzez zgłoszenie usunięcia własnego konta w Serwisie. Zgłoszenie może zostać dokonane poprzez funkcję dostępną na koncie użytkownika. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą potwierdzenia usunięcia konta w Serwisie przez Usługodawcę, co powinno mieć miejsce w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę chęci usunięcia konta. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę może wiązać się z usunięciem konta usługobiorcy w Serwisie lub zablokowaniem, czy ograniczeniem jego funkcjonalności.
 7. W przypadku usunięcia konta usługobiorcy, opublikowane przez niego treści pozostają w Serwisie oznaczone jako „konto usunięte” lub „konto anonimowe”.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 9. W przypadku dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może zablokować usługobiorcy dostęp do Serwisu, włącznie z usunięciem konta w Serwisie, jeżeli dokonano rejestracji.
 10. Zabronione są jakiekolwiek próby ingerowania w funkcjonalność Serwisu. W przypadku takiej próby, Usługodawca może zablokować usługobiorcy dostęp do Serwisu, włącznie z usunięciem konta w Serwisie, jeżeli dokonano rejestracji.
 11. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że wyraźnie wskazano o odpłatności za konkretną usługę lub funkcjonalność.

III. Publikowanie i przechowywanie treści

 1. Usługobiorcy mogą publikować treści w Serwisie, jeżeli dokonali rejestracji. Publikowane treści powiązane są z kontem usługobiorcy.
 2. Publikowanie treści jest możliwe również dla usługobiorców niezarejestrowanych. Wówczas treści pojawiają się w Poczekalni i wymagają opublikowania przez Usługodawcę.
 3. Publikowane treści mogą polegać na zamieszczaniu w Serwisie grafik, animacji, filmów, linków do stron internetowych, postów (treści pisanych) oraz komentarzy, opinii.
 4. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do publikowanych treści, w szczególności prawa autorskie, a także, że są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw, w tym praw osób trzecich.
 5. Usługodawca nie autoryzuje, nie cenzoruje, nie ingeruje w udostępniane przez usługobiorców treści, ani ich nie zatwierdza. Rolą Usługodawcy jest jedynie umożliwienie publikowania treści w Serwisie. Za zgodność publikowanych treści z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami odpowiada indywidualnie usługobiorca.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do oznaczania publikowanych treści, które mogą być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich informacją, iż treści są dostępne dla osób pełnoletnich. Takie oznaczenie powoduje uniemożliwienie zobaczenia treści bez żądania ich udostępnienia.
 7. Usługobiorca może ponosić odpowiedzialność również w przypadku, gdy treści zostały opublikowane z jego konta przez osoby trzecie, którym umożliwił lub ułatwił korzystanie z konta w Serwisie, nawet bez jego wiedzy lub zgody.
 8. Usługodawca w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczonych przez usługobiorcę lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych treści, uniemożliwi dostęp do tych treści.
 9. Usługobiorcy Serwisu mogą zgłaszać Usługodawcy treści, które naruszają przedmiotowy regulamin, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, lub też z innych przyczyn nie powinny być dostępne.
 10. Usługodawca może usuwać treści publikowane przez usługobiorców bez informowania i bez podawania przyczyny.
 11. Z chwilą publikacji treści przez usługobiorcę w Serwisie, usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tych treści, o ile stanowią one utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i usługobiorcy przysługują autorskie prawa majątkowe do tego utworu, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

IV. Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację związaną z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja zawierająca opis sprawy oraz zastrzeżenia i oczekiwania powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@komentatory.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w ust. I.1 regulaminu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy, a o jej wyniku usługobiorca zostanie poinformowany drogą, którą została złożona reklamacja lub drogą wskazaną przez reklamującego.

V. Postanowienia końcowe

 1. Spory pomiędzy usługobiorcami niebędącymi konsumentami a Usługodawcą będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 2. W razie prowadzenia prac konserwacyjnych, lub w sytuacjach wymagających ograniczenia dostępności do Serwisu, Usługodawca może wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu lub całkowicie wyłączyć Serwis.
 3. Prawem właściwym dla relacji między usługobiorcami a Usługodawcą jest prawo polskie.
 4. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.